NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY

SOUTĚŽ REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY

Nábřeží řeky Moravy je tvořeno různorodými místy, která jsou propojena sítí cest a pěšin s městem. 
Každé místo má svůjcharakter a specifickou atmosféru (přístav, náplavka, park, alej, promenáda,..).
Návrh zhodnocuje všechny body na lince, hledá jejich kvality a vytváří atraktivní prostředí pro obyvatele města i návštěvníky všech generací.
Plochy přírodního charakteru podél řeky v harmonickém poměru doplňují urbanizované prostory. 
Vhodně zastavěná uličnífronta kontrastuje s ponechanými otevřenými prostory pro náměstí a plochy společenského využití. 
Celkový charakter návrhu vidíme jako přiměřený a kultivovaný,podtrhující, ale nezastiňující neopakovatelnou atmosféru města Uherské Hradiště.    

ŘEKA SOUČÁSTÍ MĚSTA

• historicky byla řeka Morava vyloučena z provozu města

• řeka je součástí města – město bude využívat a udržovat část toku řeky
• vytváříme nové body napojení na město a zvyšujeme kvalitu stávajících

• vstup do města od řeky – vodácké náměstí, prostor pro kulturní akce spjaté s vodou, tržiště, kotviště, relax

• další nová kotviště podél celého řešeného území

• zpřístupnění bermy – chodník a cyklostezka podél celého toku s kvalitním povrchem, brusle, kola, skate

• umístění vhodného mobiliáře do profilu toku s použitím odolných materiálů – beton, dřevo (nebude narušovat proudění při povodni)

• schodiště až k vodě

BOURÁME ZDI A PLOTY

• nová lávka pro pěší a cyklisty do Rybáren

• zpřístupnění areálu divadla a sokolovny

• nové náměstí na úkor areálu Povodí Moravy, s.p.
• nový rekreační areál v Rybárnách

• využití stávající budovy Povodí Moravy, s.p. jako informační centrum Baťova kanálu a zázemí pro plavbu(WC, sprchy)

• pohledové propojení areálu gymnázia s prostorem řeky kovaným plotem

NOVÉ PROSTORY A VYUŽITÍ

• park u divadla - nový prostor pro divadelní akce, nový vstup do divadla, venkovní hlediště, kavárna, restaurace, výstavy, trhy

• sportovní areál za řekou v Rybárnách, hřiště, dětské hřiště, skate park, travnatá pláž, budova údržby

• vodácké náměstí – shromažďovací a společenský prostor

• říční berma jako cíl každodenní rekreace - promenáda

• nové plochy pro výstavbu bydlení

• nové plochy pro řešení parkování u divadla

• travnatý amfiteátr pro divadlo na vodě

• mobiliář přímo v korytě řeky – betonové sezení s dřevěným povrchem

• socha Václava Havla a lípa republiky na křižovatce v Rybárnách

ŘEKA PŘÍRODNÍ

• zachování zeleného charakteru toku

• obnova aleje na březích řeky za korunou hráze

• použití přírodních materiálů a přírodě blízkých postupů

• vodopropustné zpevněné plochy – mlat se stromy

• zapojení řeky do systému městské zeleně – údržba, sečení  - zvýšení atraktivity ploch

• umístění výsadbových kontejnerů do profilu toku pro odolné traviny

• mobiliář - betonové sokly s dřevěnou posednicí

PROMĚNA VE TŘECH ETAPÁCH

• závisí na majetkoprávních poměrech, financích a naspolupráci zainteresovaných subjektů

• první etapa – lávka přes řeku, sportovní areál, zpřístupnění bermy, rozšíření kotviště, chodník a cyklostezka podél řeky

• druhá etapa – vodácké náměstí, park u divadla, schodiště k řece, kavárna, skatepark, sportovní areál...

• třetí etapa – výhledově – dostavba bydlení v areálu Povodí Moravy,s.p., dostavba bydlení v návaznosti na areál

 

Projekt 

2018

Spolupráce

Ing.arch. Lina Bellovičová, atelier König, Ing.arch. Martin Bělkovský